УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА НЕУТРАЛИЗАТОРИТЕ-ТРАНСФОРМЕРИ БИО-СПХ

За да се тврди дека еден производ заштитува од електромагнетно зрачење, позади него треба да има низа научнотехнички поткрепи, кои ја докажуваат ефикасноста и потребата од тој продукт.

Неутрализаторите-трансформери Био-СПХ се наоѓаат во различни форми. Формата нема улога во заштитното дејство на Био-СПХ. Изглед на ѕиден трансформер (сл. 1).

 

Слика 1. Изглед на ѕиден Био-СПХ  со облога од дрвен фурнир

 

Зошто  Био-СПХ?

- Био-СПХ овозможува комплетна заштита од природните и дел од техничките електромагнетни зрачења;

- Био-СПХ овозможува регулирање на клеточната функција и на оксидо-редуктивните процеси, со што се потпомагаат процесите на синтеза и на непречено добивање енергија во текот на клеточниот метаболизам;

- Био-СПХ врши стимулиција на ниво на клетка. Овозможува покачен клеточен метаболизам, со што се предизвикува зголемување на имунитетот на организмот;

- Био-СПХ овозможува намалување на болките, намалување на воспалителните реакции, забрзување на процесот на регенерација, стагнирање на болести што биле прогресивни, исчезнување на други. Превентивно дејствува против органските, кардиоваскуларните, психичките и др. заболувања;

- Примената на Био-СПХ е неинвазивна, лесна и мошне корисна, без никакви негативни ефекти.

Разликата помеѓу Био-СПХ и другите направи и апарати наменети за заштита по функција и одржавање е голема:

-Био-СПХ е патентиран, што значи дека е техничко решение и иновација;

- Био-СПХ е атестиран, што значи дека го намалува електромагнетно зрачење;

- Био-СПХ е атестиран во магнетни опсерватории со што е докажано дека не го намалува нормалното константно земјино поле, што укажува дека може да се користи и кога нема присуство на електромагнетно зрачење. При тоа нема штетно дејство;

- Сертификатот покажа дека при употреба на Био-СПХ нема никакви штетни јонизирачки влијанија и не постои никаква опасност од нејонизирачки зрачења;

- Клиничките испитувања покажаа дека Био-СПХ има огромни позитивни ефекти врз живиот организам.

- Био-СПХ не користи дополнителна електрична енергија, што значи дека не е извор на зрачења, шум и др.;

- Био-СПХ функционира на температура од +80 и до -80оС, што укажува дека температурата не влијае на функцијата на Био-СПХ.

- Био-СПХ го користи земјиното константно електромагнетно поле;

- Истражувањето за функцијата на Био-СПХ се спроведуваше 15 години, а беа опфатени околу 15.000 луѓе и 8.000 крупен добиток во фарми;

- Био-СПХ се користи едноставно, со поставување на ѕид или каде било на отворен простор според упатството за употреба и монтажа;

- Био-СПХ не ги рефлектира постојните зрачења, а со тоа и не ги дислоцира. Истовремено го намалува интензитетот на зрачењата и ги трансформира во безопасни за живиот свет;

- Био-СПХ се користи на различни места - болници, семејни живеалишта, живинарски фарми, градинки, уреди, стаклени бавчи, копнени, водени и воздушни транспортни средства;

- Био-СПХ ги има трите основни функции за нормален развој:

а) заштитува од природни и вештачки извори на електромагнетни зрачења, достапни за технички мерна перцепција;

б) го облагородува просторот со микровлијание, при што просторот станува погоден за престој;

ц) ја заштитува клетката од деполаризациското дејство на зрачењата;

- Био-СПХ има освоено многу меѓународни дипломи и награди;

- Био-СПХ го одржува здравјето на луѓето, а кај болните го подобрува имунитетот и тие заздравуваат за пократко време;

- На работното место се забележува поголема психофизичка кондиција и концентрација на вработените, исчезнуваат главоболките и други симптоми. Се забележува и намалување на отсуството на вработените по основа на боледување;

- Во фармите е зголемена плодноста. Зголемен е просечниот животен век кај кравите. Смртноста од бронхопнеумонија кај телињата е намалена за 80%. Намалена е употребата на разни антибиотици и хормонски лекови;

-Био-СПХ влијае мошне позитивно на домашните миленичиња и на цвеќињата;

-Био-СПХ има настапувано со повеќе научни трудови на меѓународни конгреси;

- Био-СПХ има 1 година гаранција на функцијата и сервис најмалку 10 години.

 

ЗАКЛУЧОК

Доколку на пазарот се најде поефикасно решение од Био-СПХ, кое би било засновано врз научни стојалишта, сигурно е дека ќе постои дилема кое да се избере. Денес кога го имаме Био-СПХ таков каков што е, тој претставува неодделив дел од културата на современото живеење и семејниот простор.

 

РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕТОЧЕНИ ВО СТРИП