СЕРТИФИКАТИ, АТЕСТИ, ПАТЕНТИ И РЕФЕРЕНЦИ ЗА ФУНКЦИЈАТА НА НЕУТРАЛИЗАТОРИТЕ ТРАНСФОРМЕРИ БИО-СПХ

 

Позади секој производ за одделна функција потребни се соодветни, пред се безбедносни гаранции за околината, а пота и функционални ефекти. Досегашните познати заштитни сретства, кои се препорачуваат за заштита од електромагнетни зрачења, од кои: геопатогените, космичките и техничките извори, најчесто научнотехнички не се докажани. Нивната гаранција се заснова само на емпириска основа, а се препорачуваат за физичка компонента која е достапна за научнотехничките мерни перцепции. Од тука веднаш може да се заклучи дека производот не ги исполнува основните законски нормативи и истиот може да се окарактеризира за основано сомнение за измама. Од тој аспект Био-СПХ околу 20 години научнотехнички се испитува и се докажува од страна на соодветни научни институции, како кај нас, така и во странство. Во почетокот името на Био-СПХ  се нарекуваше СОНПЕТХРИСТ, а од 1993 година се нарекува Био-СПХ. За Био-СПХ постојат бројни атести, сертификати, референци и мислења, според кои овој производ се разликува од многуте други. Еден дел од нив Ви ги презентираме во понатамошниов материјал, како на пример:

 

 

ГАРАНЦИЈА

Овој документ се заснова врз резултатите од радиестезиските истражувања на група практичари-радиестезисти од здруженијата на радиестезисти во СФРЈ.

 

 

БОЈА И ФОРМА

Мислење за формата и бојата на Био-СПХ од истакнати практичари за Фенг Шуи

 

 

Завршени научно-истражувачки проекти во кои се опфатени 8.000 крупен шталски добиток и 15.000 лица.

Од овој проект може да се забележи дека, кај грлата во фармата во с. Трубарево, Био-СПХ допринел во намалување на болестите и смртноста кај претходно изложените на геопатологија. Оттука може да се заклучи дека Био-СПХ не влијае само со плацебо ефект (на психичка база) туку и по физички пат.

 


 

 

Од овој проект како и од претходниот може да се забележи дека, кај грлата во фармата во с. Петровец, Био-СПХ допринел во намалување на болестите и смртноста кај претходно изложените на геопатологија.

 

 

 

Од овој проект како и од претходните може да се забележи дека, кај грлата во фармата во с. Радобор-Битолско, Био-СПХ доптринел во намалување на болестите и смртноста, споредбено од претходно изложените на геопатологија. Овој проект беше побаран и финансиран од ЗОИЛ-Македонија, а реализиран од страна на Сончев зрак и експертска екипа составена од ветеринари на краварската фарма Радобор и ЗОИЛ Македонија.

 

 

 

Извршени се неколку научно-истражувачки проекти во кои се опфатени работните места на поголем број вработени кои биле изложени на природни и технички извори на зрачење. Истражувањата се правени споредбено со примена и без примена на Био-СПХ.

Овој документ укажува за успешноста на функцијата на Био-СПХ во работни простории каде што има и комбинирани извори на зрачења.

 

 

 

 

Овој документ укажува на позитивниот ефект на Био-СПХ врз психофизичката состојба врз спортистите.

 

 

 

 

Од овој проект може да се забележи дека, со примена на Био-СПХ  има позитивни резултати по здравјето на вработените во Владата на Република Македонија.

 

 

 

 

Од овој документ може да се забележи дека Био-СПХ не ја загрозува животната средина со радиоактивни зрачења.

 

 

Овој документ укажува дека Био-СПХ не го намалува константното (нормално) геомагнетно поле, при што со негово користење и по неколку примероци во една просторија, не ја загрозува животната околина.

 

 

 

Прво научнотехничко тестирање на функцијата на Био-СПХ, во присуство на 7 предаватели од мобилна и релејна телефонија, каде што со 3 Био-СПХ полето мерено во опсег од 10-300 Mhz се намали за  68 %. 

 

 

 

 

Мислење за Био-СПХ од Министерство за Екологија при Владата на Република Македонија.

 

 

 

 

 

Одобрение за работа од Министерство за Екологија

 

 

 

 

Патент во целост, со тоа се укажува дека патентот е испитан и надвор од Република Македонија.

 

 

 

Меѓународно патентирање на Био-СПХ

 

 

 

Од атестирањето на Био-СПХ,  може да се забележи штетноста на геопатологијата на ниво на клетка и улогата на Био-СПХ во заштитата.

 

 

 

Научнотехнички атестиран Био-СПХ, извршен во лабараторија во Германија, при што може да се забележи како со примена на Био-СПХ се намалува зрачењето од мобилни телефони. Ваквите сертификати Био-СПХ го одделуваат од бројните направи наменети за таа цел, а немаат соодветна функција.  Функцијата на Био-СПХ со тоа е неспорна и претставува техничко решение за заштита од електромагнетно зрачење без конкуренција на светско ниво.

 

 

 

Едно од повеќето медицински меѓународни публикации за влијанието на Био-СПХ врз заштита на здравјето.

ЗАКЛУЧОК
За научнотехничката оправданост на Био-СПХ говорат бројните научни трудови на меѓународни конгреси и изложби на пронајдоци, презентирани од страна на авторот Стојан Велкоски, д-р по заштита на животната средина и д-р по геопатологија. Дел од научните студии можат да се најдат и на интернет пребарувачите доколку се искуца Стојан Велкоски, Сончев зрак или Институт ГАПЕ. За сериозноста кон пристапот на оваа проблематика говорат и статистичките податоци од 15.000 испитаници лица и 8.000 крупен добиток. Исто така и институциите кои ги вршеле анализите и атестите.

Оттука може да се заклучи дека Био-СПХ претставува досега едно од најефикасните заштитни сретства во светот, кој е докажан и клинички и технички и дека неговата ефикасност не се заснова врз плацебо ефект.