There are no translations available.

 

СТАТИСТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОД ШТЕТНОСТА НА ПРИРОДНИТЕ ИЗВОРИ НА ЗРАЧЕЊА ВРЗ ИЗЛОЖЕНИТЕ НА ОКОЛУ 20 000 ЛИЦА И РЕЗУЛТАТИТЕ ПОСТИГНАТИ СО ЗАШТИТА СО БИО-СПХ

 

За секој научен пристап кон било која иновација потребни се соодветни научно-истражувачки активности. Посебно штетите настанати по здравјето на луѓето претставуваат мошне професионална и макотрпна работа. Во тој сегмент статистичките резултати претставуваат фундамент на скоро секоја научноистражувачка работа. Преку статистичките резултати може да се увидат позитивните функционални ефекти на иновацијата или штетноста од извесна појава, без кои иновацијата не може да опстане.

Статистичките обработки на резултатите претставуваат основен научно-истражувачки податок добиен со помош на одредени официјални параметри. Поради тој аспект, за еден ваков сериозен повеќегодишен проект, во кој се опфатени околу 20.000 лица,  неоправдано е да не постојат статистички обработки на резултатите.

Во обработката на графиконите постојат кратенки со следните значења:

- (К) Керијев јазол;

- (Х) Хартманов јазол;

- (С) Стојанов јазол;

- (С.т.) или (С.Р.) означува Стојанова точка од космички рој или космички Стојанов рој;

- (ГПЗ) Геопатогено зрачење.

 

 

 

 

ЕДЕН ДЕЛ ОД РЕЗУЛТАТИ ОД СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА КАЈ ЛИЦА ИЗЛОЖЕНИ НА ЗРАЧЕЊА, ПО КОРИСТЕЊЕТО НА НЕУТРАЛИЗАТОРИ-ТРАНСФОРМЕРИ БИО-СПХ:

 

ЗАКЛУЧОК

Од горе прикажаното може да се заклучи дека природните електромагнетни зрачења претставуваат сериозна закана за живиот свет и човекот. По изложеност на извесен временски период, тие се одразуваат врз здравјето на изложените. Заштитата со неутрализатори-трансформери Био-СПХ е реална и неопходна за одделни локации, каде што треба да се живее, а истовремено постојат и зрачења.

Незадоволните анкетирани лица се базирани врз тоа што во нивното семејство имало член кој бил подолго време изложен на зрачење и се здобил со тешки здравствени последици, кај кои заштитата за нив е со закаснување и нема особено влијание.

Резултатите од заштитата се највпечатливи во превентивната здравствена заштита, кај симптомите без поголеми последици и кај дијагнози кај кои според природата на заболување може да се очекува регенерација на здравјето.

Малигните заболувања кај кои болеста е навремено откриена и оперативно третирана, кај нив со заштита од електромагнетните зрачења не се појавил рецидив. Додека пак кај сличните дијагнози и третман на болеста, но без заштита од електромагнетно зрачење, иако медицинскиот третман бил навремено и стручно изведен по околу 5-8 години во поголем број на случаи има рецидив на болеста и во пофатални размери.

Тоа ни укажува за сериозниот пристап кон последиците и заштитата од електромагнетните зрачења.

По заштита кај посериозните здравствени последици, од изливи или малигни заболувања, не може да се очекуваат поголеми резултати, особено доколку дијагнозата е во краен стадиум, но според анализите кај таквите случаи болеста и кај нив се успорува, а животот на тие лица може да им се продолжи за извесен период.

Еден дел од резултатите за штетноста од електромагнетното зрачење и резултатите од заштитата со Био-СПХ може да се види во Факти - Референци, Сертификати или http://www.soncevzrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=41&lang=mk