Envoyer Imprimer PDF

ОПСТАНОК
По повод петгодишнината од основањето на еколошкото друштво ОПСТАНОК и 5 Јуни Светскиот ден на екологијата, авторот е добитник на благодарница, за постигнатите резултати за заштита на животната средина со програмот БИО-СПХ.

BRUSSELS EUREKA '94
На 43-от изложбен саем за пронајдоци Брисел Еурека 94, БИО-СПХ е добитник на сребрен медал.

BRUSSELS EUREKA '95
По повод конгресот и изложбата на пронајдоци, БИО-СПХ е добитник на диплома за учество на конгресот.

EAST WEST EURO INTELLECT-BULGARIA
По повод меѓународната изложба на пронајдоци на East-West Euro Intellect-Bulgaria, добиен е златен медал за признание на успешната примена на програмот БИО-СПХ.

ENVIRONMENTAL AWARD
На 14-таta изложба на пронајдоци на 21 век IMPEX во Питсбург, Пенсилваниjа, САД, мај 1998 година, од присутните 1800 излагачи на пронајдоци, авторот на БИО-СПХ е добитник на диплома со највисоко признание, која му е доделена од страна на меѓународното жири во областа на заштитата на животната средина.

MAN OF THE YEAR
По повод долгогодишната успешна работа во областа на заштитата на животната средина, авторот е наименуван за човек на годината, од Американскиот Биогравски Институт.
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EDUCATORS FOR WORLD PEACE
Врз основа на долгогодишната успешна работа во областа на заштитата на животната средина со проектот БИО-СПХ, од меѓународната асоцијација на учители за мирот во светот, авторот е наименуван за почесен професор.
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EDUCATORS FOR WORLD PEACE
Врз основа на успесите постигнати со проектот БИО-СПХ во областа на заштитата на животната средина, авторот е наименуван за почесен професор од страна на меѓународната асоцијација на учители за мирот во светот и од NGO, Националната Унија, UNESCO, ECOSOC, UNICEF.
INSTITUT DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Од меѓународниот институт за афирмација, авторот е добитник на диплома со која се наименува за почесен професор и академски член.

ACADEMIE EUROPEENNE DES ARTS
Авторот на проектот БИО-СПХ е добитник на диплома за членство на Европската академија на уметностите.

Диплома доделена на авторот на БИО СПХ од Американскиот биографски институт по повод успешноста во заштитата на животната средина.

Во 1994 година на меѓународната изложба на пронајдоци ИНПЕХ во Брисел. БИО СПХ е добитник на сребрен медаљ.

Во 2000 година на меѓународната изложба на пронајдоци East-West Euro Intellect-Bulgaria. БИО СПХ е добитник на златен медаљ.
На меѓународната изложба на пронајдоци ИНПЕХ - САД, од вкупно 1800 пронајдоци БИО СПХ е добитник на највисокото признание ФОНТАНА во областа на заштита на животната средина.