ТЕХНИЧКИ ИЗВОРИ НА ЗРАЧЕЊА

ТЕХНИЧКИТЕ ИЗВОРИ НА ЗРАЧЕЊА ПРEТСТАВУВААТ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ БРАНОВИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД АНТРОПОГЕН – ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕР. Тие зрачење претставува електрични и магнетни полиња кои се шират заедно со брзина на светлината. Примери за електромагнетно зрачење се видливата светлина, радио брановите, Х-зраците и гама зраците со сите делови на електромагнетниот спектар. Сл.1.

Во текот на 19 век, голем број експерименти биле извршени од физичари како Мајкл Фарадеј, Андре Ампер и Вилхелм Вебер и др. Тие откриле силна врска помеѓу својствата на електричната енергија и магнетизмот. Џејмс Кларк Максвел ги собра овие претходни резултати во неговиот труд „Трактат за електрична енергија и магнетизам“ (1873) и ги наведе четирите врски што сега го носат неговото име. Равенките на Максвел обезбедуваат неколку фундаментални врски помеѓу движењето на наелектризирани честички во електричните и магнетните полиња и однесувањето на електричните и магнетните полиња.

Важно предвидување од Равенките на Максвел е дека пар електрични и магнетни бранови можат да се шират заедно со брзина (во вакуум) од c = 299,792,458 m / s. Оваа брзина се нарекува брзина на светлината (во вакуум).

Пар електрични (црвени) и магнетни (сини) полиња, пропагираат заедно како електромагнетен бран во насока означена со стрелката со брзина на светлината.

Како што е прикажано на горниот дијаграм, електричното и магнетното поле осцилираат (вибрираат) под прав агол едни на други, а бранот се движи во правец под прав агол на овие полиња. Овој тип на движење на бран се нарекува попречен бран. Споредете го ова со звучен бран што е надолжен (компресивен) бран – вибрациите се во правец на движењето на бранот. Како резултат на електромагнетниот (ЕМ) бран не му е потребен медиум кој ќе помогне во неговото пренесување, така што ЕМ бран може слободно да се движи низ вакуум. Ова е многу различно од звучниот бран за кој е потребен медиум (гасна, течна или цврста средина ) за да се одржи.

ЕМ бран е опишан во смисла на:

-Фреквенција (f): бројот на бранови што минуваат во временски интервал. Фреквенциите обично се мерат како бранови во секунда или циклуси во секунда, што е дадена на единицата на Херц (Hz); и

-Бранова должина (λ): растојанието помеѓу последователните сртови или корита во бранот. Ако фреквенциите се мерат во Hz, тогаш брановите должини се мерат во метри (m).

Овие две својства се поврзани со равенката на бранот:

Колку е подолга брановата должина, толку е помала фреквенцијата и обратно. Иако Равенките на Максвел не поставуваат ограничувања на опсегот на дозволените бранови должини и фреквенции, познатиот електромагнетски спектар се протега од фреквенции околу f = 3 × 103 Hz (λ = 100 km) до f = 3 × 1026 Hz (λ = 10-18 м) Ова опфаќа сè, од долги радио бранови должини до високо-енергетски гама зраци.

Иако обично зборуваме за ЕМ-зрачење во однос на брановите, квантната механика сугерира дека ЕМ-зрачењето исто така може да се однесува како дискретни честички, наречени фотони.

Од почетокот на минатиот век сé почесто животниот простор човекот го узурпира со разни електромагнетни бранови од разни антропогени (технички) извори.

Денес кога технологијата претставува неодделив дел од секојдневието се наметнува потреба од научен пристап за оценка на реалните можности од нивното влијание врз здравјето, како и можноста за заштита на луѓето.

Научно-истражувачките истражувања се се позачестени околу разјаснување на овој мошне сериозен проблем со кој живееме.

Постојат разни пристапи со разни теории и наоди за штетноста и од мобилните предаватели. Покрај постоењето на законски нормативи за нејонизирачко зрачење граѓаните сепак претрпуваат извесно здравствено оштетување најчесто од:

а) недоволна информираност; б) интересот за профит на операторите;

Покрај сите пропишани и применети стандарди за нејоназирачко зрачење сепак еден добар дел од граѓаните кои живеат во непосредна близина имаат извесни симптоми или веќе се здобиле со некои последици.

Од сето ова може да се заклучи дека постојат едни кои ги бранат интересите на фирмите на мобилната телефонија додека други кои на овој проблем му приоѓаат со по сериозен пристап.

 

Техничките извори на зрачења претставуваат по нов агресор врз животната средина. Техничките извори на зрачења се како резултат на скоро сите технички уреди кои се употребуваат во и надвор од местото на живеење или работа. Таквите извори на зрачења најчесто се од: далноводи, трафостаници, предаватели, разни рутери и други технички уреди  кои ги употребуваме дома или на работа ( слики ???).

Сите тие помалку или повеќе претставуваат сериозна закана за чиј последици по целокупниот жив се огромни.

Високо напонски јажиња и трафостаници, Овој тип на извор на електромагнетно зрачење е мошне моќно и опасно за околината. Наспротив тоа моќните комерцијални организации се почесто градат високо напонски далноводи во или до населени места како што е случајот во с.Селце Прилепско. За овој случај семејството Конески со Мепсо имаше судски спор околу 20 години, а меѓувреме од 400 kV тниот далновод кој поминува на 30м до семејниот објект, семејството имаат претрпено сериозни здравствени последици (НАУЧНА СТУДИЈА).L (Слика од далновод и трафостаница)

Мобилна телефонија

Откако мобилната телефонија стана неодделив дел од секојдневието во современиот свет свесно или не агресивно ги бомбардираме нашите клетки со електромагнетни зрачења. Тој благодет што ни го нуди техниката едноставно си го наплаќа својот данок од нашето здравје.

Во урбаните населени места на повеќето по високи објекти сретнуваме предаватели, од поново време и од 5 G мрежите. За нивната наводна оправданост стопанствениците на предавателите се повикуваат според меѓународни законски прописи и тука завршува сé. Но постојат и такви ситуации каде што предавателите се поставени и на по ниски семејни објекти каде што предавателот дирекно е насочен кон некој по висок објект нарушеноста на здравјето и смртноста кај граѓаните процентуално се зголемила.

Денес кога техниката претставува не одделив дел од секојдневието на човекот, а човештвото сеуште нема доволно сознанија за штетноста од зрачењата, претставува потреба од по сеопфатен научен пристап за оценка на штетноста и можноста за заштита.

Сé почесто сме сведоци на користењето на мобилните телефони да се вршат од најмлада возраст од околу 5-6 год. па се понатаму(сл.1и 2), какви и колку последици ќе предизвикаат зрачењата по корисникот сеуште не е познато.

Секојдневниот момент од нашиот живот отпочнува и завршува во електромагнетен смог од кој најзастапено е од предаватели и апарати од мобилната телефонија.

Влијанието врз човековото здравје од овој вид на електромагнетен смог може да се подели во две групи итоа:

 1. Влијание од предавателите,
 2. Влијание од користењето на мобилниот апарат (сл 3 и 4).
Сл. 3. Влијание од базна станица Сл.4. Влијание од мобилни апарати

Базна станица за мобилна телефонија

Базна станица за мобилна 5 G телефонија

Во зависност од густината на урбаниот простор и физичките препреки базните станици се лоцирани од стотина метри до неколку километри.

Моќта на секоја базна станица – предавател е поставен на ниво кое дозволува мобилниот телефон да се користи во рамките на подрачјето за кое е наменета базната станица за да обезбеди покриеност, но не и надвор од потребите. Силата за поединечни микро базни станици-предаватели, се движи околу 5-10 вати (W), иако вкупниот извор на зрачење на енергија од предавателот може да достигне и до околу 100 W.

Интензивните бранови од антените се шират во 450  и имаат тенденција на земјата да постигне растојание од 50-300 метри (извадок од извештајот NRPB NRPB-R321).

Стандарди за изложеност Според ICNIRP се нагласува дека зрачењето не треба да надминува 0,4 W-1 кг за работниците или 0,08 W-1 кг за широката јавност.

На целото тело не е многу лесно да се измери практично, следствено на ICNIRP дава референтното ниво во поглед на густината на моќност под која ограничувањето на SAR ќе бидат исполнети. Овие референтни стапки варираат со фреквенција и се движат од 2 W М-2-10 W М-2 за јавноста во текот на радиофреквенциски опсег 10-300 (GHz).

Предавателите делуваат двојно негативно врз луѓето итоа дирекно со фрекфенции и индирекно преку попречување на сончевата позитивна енергија во објектите сл. 6. НАУЧНА СТУДИЈА

Земајќи го во предвид фактот дека целокупниот жив свет покрај останатото за нормална функција користи и други енергетски извори како што се Земната (геомагнетна) и Сончевата енергија во тој случај заклучокот е следниот: електромагнетниот смог предизвикан од антропогени извори кој се наоѓа над некој објект за живеење или работа, претставува извесен штит (чадор) кој го попречува нормалната функција на сончевата животна енергија за станарите кои живеат или работат во тој објект (сл.7). Тој процес е идентичен со фонтаните со стаклена визуелна состојба од воден млаз сл. ??? Во овој случај доколку од висина пуштиме по лесни парчиња како струготини од дрво или сл. тие нема да ја зачуваат праволиниската пад од вертикала туку ќе бидат преусмерени спрема водниот стакленест пад од фонтаната. Овој експеримент го претставува и случајот со предавателите и попречувањето на космичката позитивна енергија да влезе праволиниски во објектот или пошироко.

Штит од електро смог на објект за живеење

Досегашните истражувања за штетноста од мобилните апарати и базни станици правени се по технички пат односно само со класични мерни детектори.

Не се земени во предвид различноста на сензибилитетот на изложените ниту попречувањето на сончевата енергија да нормално и непречено пристигнува до индивидуите. Оттука и потребата од сеопфатна анализа за штетноста од мобилните апарати и базни станици која ќе ја прикаже вистинската слика за штетноста.

Технички апарати за домаќинство

Во домаќинствата исто така се користат разно врсни уреди од кои најчесто се емитува електромагнетно зрачење. Такви уреди нај познати се: рутери, микробранови печки, телефони, компјутери, ел. инсталации и др. Сл. ??? на крај слики од рутер до дете што спие, компјутер на кој работи дете и др. сите тие поединечно можат да се одразат негативно по здравјето на станарите или на работното место на изложените.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  Cart